Om

Shop In Shops, er for dig en gratis service, hvor vi har samlet et udvalg af online-shops, og du her frit kan søge mellem de forskellige kategorier af shops. Vi tilføjer info om shoppen og deres produkter, og er der en shop du ønsker at se nærmere på, linkes du direkte videre til shoppen. Vælger du at købe et produkt eller en ydelse i den valgte shop, får vi en mindre henvisningsprovision, for at “annoncere” for deres shop.

Selvom vi løbende opdaterer vores produkter med priser osv., kan du komme ud for at prisen ikke er magen til når du linkes videre til shoppen. Vi tager derfor ikke ansvar for eventuelle fejl og ukorrekte informationer, men henviser til udbydernes egne hjemmesider og shops.

Er der spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Shop In Shops
Sammenlign produkter
  • Total (0)
Sammenlign
0